Ny anjara toeran'ny kristianina nateraka indray eto anivon'izao tontolo izao

2Korintiana 13:5b “…Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina hianareo?”


Filipiana 3:12-14 “Tsy toy ny efa nahazo sahady aho, na efa tanteraka sahady; fa miezaka aho hihazona izay nihazon'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko [tsy nataoko] efa nahazo ny tenako; fa zavatra iray loha no ataoko: manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha, eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoako ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony  ao amin'i Kristy Jesosy.”

 

 

Raha ao anatintsika Jesosy dia olona nateraka indray isika ka tafiditra ho an’isan’ny ankohonan’Andriamanitra.

Jaona 3:3-5 “ Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray [Na: ateraka avy any ambony.] ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: Hataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe; moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy.”

Ny olona nateraka indray dia tafiditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao ity.

Misy fanjakana 2 eto ambonin’ny tany dia :

 • Ny fanjakan’ny devoly
 • Ny Fanjakan’Andriamanitra.

 

 

 

Ny olona niova fo dia mifindra ao anatin'ny fanjakan’Andriamanitra io izy. Tokony ho fantatrao fa ao amin’Andriamianitra ianao. Manan-jo iaina izay ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra ianao dia iaina ny fiainam-pitahiana, ny fiainam-pandresena, ny fiainam-piadanana, ny fiainam-pahasoavana… Koa jereo tsara ny fiainanao.

Ny fanjakan’Andriamanitra dia ety an-tany, izay santatra ny hidirana eny amin’ny fanjakan’ny lanitra.

 • Ny fanjaka’Andriamanitra dia mafy orina
 • Jesosy Kristy no Mpanjaka ao
 • Zava-panahy izy io, kanefa dia ahazoana miaina ny fiainana ara-nofo.

Hebreo 12:28 “Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampihorohoroina isika, dia aoka isika hanana fahasoavana ho entitsika manao izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana;”

Fanjakana mafy orina

 • Tsy azo ozongozonina ny fiainanao
 • Fanjakana tsy azo ampirohorohoana
 • Mitoetra tsara ny fiainana, ny fiadanam-po, ny fifaliana.
 • Fanjakana matanjaka tsara, Jesosy Kristy no manjaka ao.

Moa ao anatinao tokoa ve JESOSY? Tafiditra ao am-ponao ve ilay Jesosy Mpanjakan’ny Mpanjaka?

Ny fitsenana an’i Jesosy dia tsy resaka fahafenoin’ny Fanahy, izay hoentina manompo an’Andriamanitra.

Ny fandraisana ny Fanahy Masina no hahazoana mitsena an’i Jesosy Kristy eny amin’ny rahon’ny lanitra. Ny hahazoana mitsena an’I Jesosy izany dia Jesosy miditra ao am-pon’ny olona ka tonga Mpanjaka, manapaka eo amin'ny fiainana rehetra.

Io fanjakan’Andriamanitra io dia hiainana ety ambonin’ny tany. Eny an-dalana eny izany dia tokony ho fantatrao tsara fa Mponin’ny lanitra ianao (citoyen des cieux). Manan-jo iaina izay ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra ianao. 

Tsy fiangonana na fikambanana io fanjakan'Andriamanitra io fa tena fiainana ao anaty.

Betsaka ireo fahavalo manodidina io fanjakana io. Ka misy fitaovam-panahy asain’ Andriamanitra hoentina miady amin’izay fahavalo izany.

Efesiana 6:11 "Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly."

Apokalypsy 12: 12 "Ary noho izany mifalia, ry lanitra sy hianareo izay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina! Fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny."

1Petera 5:8 "Mahonona tena, miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny lionamierona mitady izay harapany."

Satana dia masiaka amin’izao fotoana izao. Miezaka mafy ny devoly hisintona olona maro ho ao aminy.

Tandremo, aza miantehitra ny fiangonana na fikambanana, fa miantehitra ao amin’ny Jesosy Kristy. Ny Ràn’i Jesosy Kristy no jerena, ary ny Fanahy Masina no tombokase. Jesosy ihany no mitondra antsika hiakatra ho any an-danitra.

Ahoana no fomba hivelomana ao amin’izany fanjakan’ Andriamanitra izany?

Teo amin’ny 3 taona sy tapany teo Jesosy no niaraka tamin’ireo mpianatra sy izay olona nanaiky ny hiaraka taminy. Ary nametraka fahefana Jesosy ho azy ireo.

Lioka 10:19 “Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory.”

Nomeny FAHEFANA. Misy fahefana tokony horaisina mba handresena ny fahavalo.

Matio 10:1 "Ary Jesosy niantso ny mpianany roa ambin'ny folo lahy hankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mbamin'ny rofy rehetra".

Matio 10:8 "sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demonia; efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana."

 • MANDRAY NY FAHEFANA

Ny mahatonga ny devoly hanjaka dia:

 • Tsy mahalala ny  fahefana nomena Azy ny Kristiana
 • Mandà sy tsy mandray ny fahefana nomena azy ny Kristiana.

Tsy mijery izay mety ho fahakelezanao io fahefana io fa mijery ilay Jesosy ao anatinao ao.

Rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy, nanomboka teo amin’ny Asan'ny Apostoly dia nomen’ Andriamanitra FAHEFANA sy HERY ny Mpino.

 • MANDRAY NY FAHEFANA SY NY HERY

Mety hanananao ny Tenin’Andriamanitra fa tsy misy heriny rehefa tsy mandray an'i Jesosy.

Ny fahefana dia ireo Teny Fikasan’Andriamanitra

Asan'ny Apostoly 2:39 "fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra, na iza na iza hantsoin' i Jehovah Andriamanitsika hanatona Azy."

Sady nomena fahefana isika, sady nomena hery. Koa tsy mahazo misangy eo anatrehatsika ny devoly.

Ny Hery dia Jesosy ao anaty ka hatahoran’ny devoly. Nomen’ny Tompo FAHEFANA sy HERY isika.

1. NY FAHEFANA : Teny Fikasan'Andriamanitra

Ahoana ary ny lanjan’izany fahefana nomen’I Jesosy izany? 

 • Mampiasa ny Tenin’Andriamanitra : “fa voasoratra hoe:…”
 • Mandray ny Tenin’Andriamanitra.

Lanjan’ny Tenin’Andriamanitra :

 • Maranitra noho ny sabatra roa lela

Hebreo 4:12 “Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo.

 • Mandoro ny tenin’Andriamanitra.

Jeremia 23 :29 “Tsy tahaka ny afo va ny teniko? hoy Jehovah, Ary tsy tahaka ny kanonta manorotoro ny vatolampy va? »

Ny Tenin'Andriamanitra dia : 

  • tahaka ny afo ny teniko,
  • kanota manorotoro.

Afo mandoro ny Tenin'Andriamanitra, ka izay manao kitoatoa dia ho may. Mandray ny Tenin’ Andriamanitra rehefa mankeo aminao ny devoly ka mandositra tsy tafatoetra eo aminao izy.

Efesiana 6:17 "Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy."

Olon-ko marina dia velona amin’ny finoana. Ny tsy finoana dia manambara fa tsy ao aminao Jesosy.

Hebreo 10:38 Ary "ny oloko marina dia ho velon'ny finoana;" fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko."

Tsy nisy sahy namaly  an'i Jesosy ireo mpivarotra noroahany tao amin’ny tranon’ Andriamanitra; ary tsy nisy sahy nikasika Azy rehefa nitory ny filazan-tsara Izy. Mangovitra daholo izay manoloana an’i Jesosy.

2. NY HERY: JESOSY KRISTY ao anatitsika

Ny HERY no ahazoana mampiasa ny Fahefana, ao ihany koa no misy ny fahasahiana.

Matoa ny olona tsy mahasahy mampiasa ny Tenin'Andriamanitra satria kely hery izy na tsy ao anatiny mihintsy ny hery.

2Timoty 1:7 “Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.”

Fanahy Mahery no nomena anareo.

Ilaina ny fanampahan-kevitra raha te-handeha amin’ny dingana voalohany “première session” ianao dia ny fitsenana an'i Jesosy eny amin'ny rahon'ny lanitra, ka ho tsapanao fa olom-boafidy ianao.

Iza no manome anao ny Fahefana sy ny Hery? Manao ahoana ny lanjany?<;/span>

Efesiana 1:21 “Ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononina, tsy amin'izao fiainana izao ihany, fa amin'ny ho avy koa”

“Ambony lavitra noho:  

 •    
  • ny fanapahana rehetra
  • sy ny fahefana
  • sy ny hery
  • sy ny fanjakana
  • ary ny anarana rehetra izay tononina, tsy amin'izao fiainana izao ihany, fa amin'ny ho avy koa

Andriamanitra dia te-hanaporofo ny fahamarinany eo aminao.

Araka ny voalazan’ny Baiboly dia andro maha-ory izao, ao anatin’izany no hitiavan’Adriamanitra mampiasa ny Fahefana sy ny Hery.

Inona ary no tian’Andriamanitra ho ataontsika? 

 •  
  • Miditra ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra
  • Miala amin’ny fahamarinan-tena
  • Miala amin’ny fahotana
  • Tsy fihetseham-po ny fivavahana Kristiana fa fiainana.

Tsy mahavonjy anao ny fombafombam-pivavahana fa Jesosy tonga fiainanao.

Apokalypsy 3:20 “Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandòndòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko.”

Mandondona eo am-baravarana Jesosy, manova zavatra betsaka Jesosy. Tsy miara-mipetraka amin’ny fahotana Jesosy. Tsy mety izany mpino nateraka indray izany kanefa mbola avoaka devoly.

 • Mbola fotoana izao hidiranao ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra.

Ezekiela 33:11 Lazao aminy hoe: Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny hialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany, mba ho velona izy. Mialà, mialà amin'ny lalan-dratsinareo, fa nahoana moa no te-ho faty ianareo, ry taranak'Isiraely? 

Tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafatesan’ny ratsy fanahy. Tsy mbola tara ianao izao.

Misy ny nanomboka nikarama tamin’ny 8 ora maraina , nisy kosa ny tonga tamin’ny 5 ora hariva, samy nitovy avokoa ny karaman’izy ireo.

Matio 20:1<;/span> "Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano, izay nivoaka maraina koa hanakarama mpiasa ho any an-tanimboalobony." 

Matio 20:2 "Ary rehefa nifanekeny tamin'ny mpiasa fa ho denaria isan'andro ny karamany, dia nasainy nankany amin'ny tanimboalobony ireny." 

Matio 20:7 "Hoy izy taminy: Satria tsy nisy olona nanakarama anay. Dia hoy ralehilahy taminy: Mandehana koa hianareo mankany amin'ny tanimboaloboka." 

Matio 20:8 "Ary rehefa hariva ny andro, dia hoy ny tompon'ny tanimboaloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany: Antsoy ny mpiasa ka aloavy ny  

Matio 20:9 "Ary rehefa tonga ireo nokaramaina tamin'ny ora fahiraika ambin'ny folo, dia nahazo denaria misesy avy izy."

 • Manapaha hevitra ianao anio.

Tsy misy  ny an-kijery olona fa sokafy ny fonao anio. Ary ataovy tsapanao mihitsy fa ao anatinao ao Jesosy.

 • Raiso amin’ny Finoana ny Tenin’Andriamanitra

NY olon-ko marina dia velon’ny finoana

Hebreo 10:38 Ary "ny oloko marina dia ho velon'ny finoana;" fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko.

Ny osa sy ny tsy mino dia hanana ny anjara-toerany any amin’ny farihy mirehitra afo.

Apokalypsy 21:8 Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solifara; izany no fahafatesana faharoa.

t;span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Isaia 40:29 Mampahatanjaka ny reraka Izy, ary izay kely hery dia omeny hery be.

Izay kely hery hiantso hoe mahery aho, aza matahotra.

IJaona 5:19 Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Izao tontolo izao dia mitoetra eo amin’ilay ratsy.”

Aza manantena na inona na inona eto amin’ity izao tontolo izao ity ianao rehefa tafiditra ao amin'ny fanjakan’Andriamanitra, fa ao no misy ny fahasoavana rehetra.

Aza manahy na inona na inona.

 • Midira ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra
 • Ampiasao ny Fahefana sy ny Hery
 • Raiso ny Tenin’Andriamanitra

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Commentaires (1)

1. hitory 06/03/2015

Mankahery hatrany. Tsara ny Tompo e!
Ny olona nateraka indray koa dia manana ny Fanahy Masina sakaizany. Manapaka tanteraka ny fiainany. Manoro, mampianatra @ zavatra rehetra. " Fa hahazo Hery ianareo @ ilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo ka ho vavolombeloko..."

Ajouter un commentaire
 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site