Ny famelan-keloka

“Ary aoka ho fantatrareo, ry rahalahy, fa izany Lehilahy izany no itoriana famelan-keloka aminareo.”Asan'ny Apostoly 13:38

 

Inona ny famelan-keloka ary maninona no mila izany aho?

Ny teny hoe "mamela" dia midika mamafa madio ny solaitra, tsy mitahiry ny hadisoana ataon'ny hafa amin'ny tena, mamafa trosa. Rehefa manao ny tsy mety amin'ny olona iray isika dia mangata-pamelana aminy mba hiverenan'ny fihavanana simba amin'ny laoniny. Ny famelan-keloka dia tsy omena satria mendrika ny havela heloka ny olona iray. Tsy misy olona mendrika ny havela heloka. Ny famelan-keloka dia porofom-pitiavana, famindram-po ary fanomezam-pahasoavana. Ny famelan-keloka dia fanapahan-kevitra tsy hitana am-po ny ratsy nataon'ny hafa, na inona na inona nataony taminao.

Milaza amintsika ny Baiboly fa mila famelan-keloka avy amin'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Samy efa nanota daholo isika. Mpitoriteny 7:20 dia manambara, “Fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao tsara ka tsy manota.” Hoy ny 1 Jaona 1:8, “Raha hoy isika: Tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika”. Ny fahotana rehetra dia fikomiana amin'Andriamanitra avokoa. (Salamo 51:4). Noho izany, tena ilaintsika fatratra ny famindram-pon'Andriamanitra. Raha toa ka tsy voavela ny helotsika dia hiaina am-pijaliana mandrakizay noho ny fahotantsika isika (Matio 25:46; Jaona 3:36).

Famelan-keloka - Ahoana ny fomba ahazoako izany?

Soa ihany fa be fitiavana sy be indrafo Andriamanitra, ka maika ery Izy ny hamela heloka antsika! Manambara amintsika ny 2 Petera 3:9 “…fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Maniry ny hamela heloka antsika Andriamanitra, ka dia nanome famelan-keloka ho antsika izy.

Ny hany sazy mendrika ny antsika noho ny otantsika dia ny fahafatesana. Ny tapany voalohany amin'ny Romana 6:23 dia manambara “Fa fahafatesana no tambin'ny ota...”. Ny fahafatesana mandrakizay no azontsika amin'ny fahotana vitantsika. Ao amin'ny drafitr'asany tonga lafatra dia lasa olombelona Andriamanitra, dia i Jesosy Kristy (Jaona 1:1,14). Maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy, nanefa ilay sazy mendrika antsika, dia ny fahafatesana. Mampianatra antsika ny 2 Korintiana 5:21 “Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika”. Maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy, nanefa ilay sazy mendrika antsika! Amin'ny maha-Andriamanitra azy, ny fahafatesan'i Jesosy dia nanome famelan-keloka ny olon-drehetra manerana izao tontolo izao. Manambara ny 1 Jaona 2:2, “Izy no fanatitra fampiononam-pahatezerana noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa". Nitsangana tamin'ny maty Jesosy, naneho ny fandreseny ny ota sy ny fahafatesana (1 Korintiana 15:1-28). Derao Andriamanitra fa tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia marina ny tapany faharoa amin'ny Romana 6:23, “…ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika".

Tianao havela ve ny helokao? Moa ve ianao manana fahatsapan-tena ho meloka mandrera-tsaina izay toa tsy tsapanao hiala tao an-tsainao? Hisy famelana ny helokao raha toa ianao ka mametraka ny fitokianao amin'i Jesosy Kristy ka mandray Azy ho Mpamonjy Anao. Hoy ny Efesiana 1:7 manao hoe “Izy no ananantsika fanavotana amin'ny ràny, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren'ny fahasoavany". Nanefa ny trosantsika Jesosy mba ho voavela heloka isika. Ny hany mila ataonao dia ny mangataka amin'Andriamanitra hamela ny helokao amin'ny alalan'i Jesosy, mino fa maty nanefa ny onitry ny famelan-keloka anao Jesosy, dia havelany ny helokao! Ao amin'ny Jaona 3:16-17 dia misy hafatra mahagaga manao hoe "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao".

Famelan-keloka - mora tahak'izany tokoa ve izy io?

Eny, mora tahak'izany! Tsy afaka ny hahazo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ianao. Tsy afaka ny hanefa ny tambin'ny famelan'Andriamanitra ny helokao ianao. Ny fomba tokana hahazoanao an'io dia amin'ny alalan'ny finoana, fahasoavana ary famindram-pon'Andriamanitra ihany. Raha toa ianao ka te-hanaiky an'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy anao sy homen'Andriamanitra famelan-keloka dia ity misy vavaka azonao atao. Ny fanaovana ity vavaka ity na vavaka hafa tsy hahavoavonjy anao. Ny finoana an'i Jesosy Kristy ihany no ahazoana famelan-keloka. Ity vavaka ity dia fomba iray fotsiny entinao manambara amin'Andriamanitra ny finoanao Azy sy entinao misaotra Azy noho ny famelan-keloka omeny anao. "Andriamanitra ô, fantatro fa nanota taminao aho ary mendrika ny ho saziana. Nefa i Jesosy Kristy nanefa ny sazy mendrika ahy mba ho voavela ny heloko amin'ny alalan'ny finoako Azy. Apetrako aminao ny fitokiako ho famonjena ahy. Misaotra Anao noho ny fitahianao sy ny famindram-ponao mahagaga! Amena!"

Moa ve ianao naka fanapahan-kevitra ho an'i Kristy noho izay novakianao teto? 

Satria raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao. Romana 10:9

Ireto dingana ireto ary no ataovy :

1. Makà antoka tsara fa azonao ny dikan'ny famonjena.

Milaza amintsika ny 1 Jaona 5:13 hoe “Izany no nosoratako aminareo, izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo”. Irin'Andriamanitra ny hahazoantsika ny dikan'ny famonjena. Irin'Andriamanitra ny hahazoantsika antoka ny fahafantarantsika marina fa voavonjy isika. Ndeha horesahantsika fohifohy ireo lohahevitra manan-danja momba ny famonjena:

(a) Samy efa nanota avokoa isika. Samy efa nahavita zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra daholo isika (Romana 3:23).

(b) Noho ny otantsika dia mendrika ny saziana sy sarahana amin'Andriamanitra mandrakizay isika (Romana 6:23).

(c) Maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy nanefa ny sazy tambin'ny otantsika (Romana 5:8; 2 Korintiana 5:21). Maty nisolo voina antsika i Jesosy, nanefa ilay sazy mendrika antsika. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia nanaporofo fa ny fahafatesan'i Jesosy dia ampy hanefana ny tambin'ny otantsika.

(d) Andriamanitra dia manome famelan-keloka sy famonjena ho an'ireo rehetra izay mametraka ny finoany amin'i Jesosy, matoky fa ny fahafatesany dia fanefana ny onitry ny otantsika (Jaona 3:16; Romana 5:1; Romana 8:1).

Izany no hafatry ny famonjena! Raha toa ianao ka efa nametraka ny finoanao amin'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy anao, dia voavonjy ianao! Voavela ny helokao rehetra ary Andriamanitra mampanantena fa tsy handao na hahafoy anao Izy (Romana 8:38-39; Matio 28:20). Tsarovy fa, ao amin'i Jesosy Kristy, ny famonjena anao dia azo antoka (Jaona 10:28-29). Raha toa ianao ka matoky an'i Jesosy irery ihany ho Mpamonjy anao, dia afaka mahazo antoka ianao fa hiaina mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra any an-danitra!

2. Mitadiava fiangonana tsara izay mampianatra Baiboly.

Aza diso fihevitra hoe izany fiangonana izany dia trano be iray. Ny fiangonana dia ny olona. Tena zava-dehibe ny firaisankinan'ny mpino an'i Jesosy Kristy. Izany dia iray amin'ireo tanjon'ny fiangonana voalohany. Koa izao ianao nametraka ny finoanao amin'i Jesosy Kristy, mamporisika anao mafy izahay mba hitady fiangonana mino ny Baiboly eny amin'ny faritra misy anao ary miresaha amin'ny mpitandrina. Ampahafantaro azy ny finoanao vaovao an'i Jesosy Kristy.

Ny tanjon'ny fiangonana faharoa dia ny fampianarana Baiboly. Azonao atao ny mianatra ny fomba fampiharana ny anatranatr'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny fianarana Baiboly no fanalahidy manokatra fiainana Kristianina feno fahombiazana sy mafy orina hiainanao. Hoy ny 2 Timoty 3:16-17 “Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra”.

Ny tanjon'ny fiangonana fahatelo dia ny fivavahana. Ny fivavahana dia fisaorana an'Andriamanitra noho izay nataony rehetra! Namonjy antsika Andriamanitra. Tia antsika Andriamanitra. Manome antsika izay ilaintsika Andriamanitra. Mitantana sy manoro-làlana antsika Andriamanitra. Ahoana no tsy hisaotra Azy isika? Andriamanitra dia masina, marina, be fitiavana, be indrafo, ary be fitahiana. Manambara ny Apokalypsy 4:11 “Hianao, Tomponay sy Andriamanitray, no miendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery; Fa Hianao no nahary ny zavatra rehetra, Ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy.”

3. Manokàna fotoana isan'andro hifantohanao amin'Andriamanitra.

Tena zava-dehibe ho antsika ny maka fotoana isan'andro hifantohana amin'Andriamanitra. "Fotoana mangina" no iantsoan'ny olona sasany izany. "Fanokanan-tena" hoy ny sasany, satria io dia fotoana iray anokanantsika tena ho an'Andriamanitra. Ny sasany misafidy ny manokana fotoana isa-maraina, ny sasany kosa misafidy ny isa-kariva. Tsy maninona izay iantsoanao io fotoana io na izay ora anaovanao azy. Ny zava-dehibe dia ny fakanao fotoana matetika hiarahanao amin'Andriamanitra. Inona avy no mameno ny fotoana irahantsika amin'Andriamanitra?

(a) Vavaka. Ny vavaka dia firesahana tsotra amin'Andriamanitra. Resaho amin'Andriamanitra ireo ahiahinao sy ireo olana mianjady aminao. Angataho Andriamanitra mba hanome fahendrena sy toro-làlana anao. Angataho Andriamanitra mba hanome anao izay ilainao. Ambarao amin'Andriamanitra ny halehiben'ny fitiavanao Azy sy ny fankasitrahanao izay rehetra nataony ho anao. Izany rehetra izany no mandrafitra ny vavaka.

(b) Famakiana Baiboly. Fanampin'ny fampianarana Baiboly anao any am-piangonana, ny Sekoly Alahady, sy/na ny fianarana Baiboly, dia mila mamaky Baiboly ny tenanao manokana. Ny Baiboly dia mirakitra izay rehetra tsara ho fantatrao mba hiainanao fiainana Kristianina feno fahombiazana. Voarakitra ao ny toro-làlana avy amin'Andriamanitra momba ny fomba fakana fanapahan-kevitra hendry, ny fomba ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fomba fitoriana teny amin'ny hafa, ary ny fomba fitomboana ara-panahy. Ny Baiboly dia Tenin'Andriamanitra amintsika. Ny Baiboly, amin'ny ankapobeny, dia boky mirakitra ny anatranatr'Andriamanitra momba ny tokony hiainantsika ny fiainantsika amin'ny fomba iray izay ankasitrahany sy mahafapo antsika.

4. Manorena fihavanana amin'ny olona izay afaka manampy anao eo amin'ny lafiny ara-panahy.

Milaza amintsika ny 1 Korintiana 15:33 hoe “Aza mety hofitahina ianareo; ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara". Ny Baiboly dia feno fampitandremana momba ny mety ho fianjadian'ny fitaoman'ny olona "ratsy" antsika. Ny fandaniana fotoana iarahana amin'ireo izay manao asa aman-draharaha feno fahotana dia hahatonga antsika ho voasariky ny fakam-panahy hanao ireo asa aman-draharaha ireo. Ny toetran'ny olona manodidina antsika dia "hamela tasy" amintsika. Izany no maha-zava-dehibe ny fifampikasohantsika amin'ny olona tia ny Tompo sy manolo-tena ho Azy.

Miezaha hahita namana iray na roa, avy ao amin'ny fiangonanao angamba, izay afaka hanampy anao sy hamporisika anao (Hebreo 3:13; 10:24). Angataho ireo namanao mba hiandraikitra ny fampahatsiahivana anao ny fanokananao fotoana mangina, ireo asa aman-draharahanao, ary ny dianao miaraka amin'Andriamanitra. Anontanio izy ireo sao mba afaka manao izany aminy koa ianao. Tsy midika izany hoe mila afoinao avokoa ireo namanao izay tsy mahalala an'i Jesosy Tompo ho Mpamonjy azy ireo. Tohizo ny fisakaizanareo ary tiavo izy ireo. Ampahafantaro azy ireo fotsiny fa nanova ny fiainanao Jesosy ary tsy afaka manao ireo zavatra rehetra fanaonao taloha ianao. Angataho Andriamanitra mba hanome anao fotoana hahafahanao mizara an'i Jesosy amin'ireo namanao.


 1 vote. Moyenne 4.00 sur 5.

Date de dernière mise à jour : 13/02/2012

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site