Ny famelan-keloka

“Ary aoka ho fantatrareo, ry rahalahy, fa izany Lehilahy izany no itoriana famelan-keloka aminareo.”Asan'ny Apostoly 13:38

 

Inona ny famelan-keloka ary maninona no mila izany aho?

Ny teny hoe "mamela" dia midika mamafa madio ny solaitra, tsy mitahiry ny hadisoana ataon'ny hafa amin'ny tena, mamafa trosa. Rehefa manao ny tsy mety amin'ny olona iray isika dia mangata-pamelana aminy mba hiverenan'ny fihavanana simba amin'ny laoniny. Ny famelan-keloka dia tsy omena satria mendrika ny havela heloka ny olona iray. Tsy misy olona mendrika ny havela heloka. Ny famelan-keloka dia porofom-pitiavana, famindram-po ary fanomezam-pahasoavana. Ny famelan-keloka dia fanapahan-kevitra tsy hitana am-po ny ratsy nataon'ny hafa, na inona na inona nataony taminao.

Milaza amintsika ny Baiboly fa mila famelan-keloka avy amin'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Samy efa nanota daholo isika. Mpitoriteny 7:20 dia manambara, “Fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao tsara ka tsy manota.” Hoy ny 1 Jaona 1:8, “Raha hoy isika: Tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika”. Ny fahotana rehetra dia fikomiana amin'Andriamanitra avokoa. (Salamo 51:4). Noho izany, tena ilaintsika fatratra ny famindram-pon'Andriamanitra. Raha toa ka tsy voavela ny helotsika dia hiaina am-pijaliana mandrakizay noho ny fahotantsika isika (Matio 25:46; Jaona 3:36).

Famelan-keloka - Ahoana ny fomba ahazoako izany?

Soa ihany fa be fitiavana sy be indrafo Andriamanitra, ka maika ery Izy ny hamela heloka antsika! Manambara amintsika ny 2 Petera 3:9 “…fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Maniry ny hamela heloka antsika Andriamanitra, ka dia nanome famelan-keloka ho antsika izy.

Ny hany sazy mendrika ny antsika noho ny otantsika dia ny fahafatesana. Ny tapany voalohany amin'ny Romana 6:23 dia manambara “Fa fahafatesana no tambin'ny ota...”. Ny fahafatesana mandrakizay no azontsika amin'ny fahotana vitantsika. Ao amin'ny drafitr'asany tonga lafatra dia lasa olombelona Andriamanitra, dia i Jesosy Kristy (Jaona 1:1,14). Maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy, nanefa ilay sazy mendrika antsika, dia ny fahafatesana. Mampianatra antsika ny 2 Korintiana 5:21 “Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika”. Maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy, nanefa ilay sazy mendrika antsika! Amin'ny maha-Andriamanitra azy, ny fahafatesan'i Jesosy dia nanome famelan-keloka ny olon-drehetra manerana izao tontolo izao. Manambara ny 1 Jaona 2:2, “Izy no fanatitra fampiononam-pahatezerana noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa". Nitsangana tamin'ny maty Jesosy, naneho ny fandreseny ny ota sy ny fahafatesana (1 Korintiana 15:1-28). Derao Andriamanitra fa tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia marina ny tapany faharoa amin'ny Romana 6:23, “…ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika".

Tianao havela ve ny helokao? Moa ve ianao manana fahatsapan-tena ho meloka mandrera-tsaina izay toa tsy tsapanao hiala tao an-tsainao? Hisy famelana ny helokao raha toa ianao ka mametraka ny fitokianao amin'i Jesosy Kristy ka mandray Azy ho Mpamonjy Anao. Hoy ny Efesiana 1:7 manao hoe “Izy no ananantsika fanavotana amin'ny ràny, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren'ny fahasoavany". Nanefa ny trosantsika Jesosy mba ho voavela heloka isika. Ny hany mila ataonao dia ny mangataka amin'Andriamanitra hamela ny helokao amin'ny alalan'i Jesosy, mino fa maty nanefa ny onitry ny famelan-keloka anao Jesosy, dia havelany ny helokao! Ao amin'ny Jaona 3:16-17 dia misy hafatra mahagaga manao hoe "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao".

Famelan-keloka - mora tahak'izany tokoa ve izy io?

Eny, mora tahak'izany! Tsy afaka ny hahazo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ianao. Tsy afaka ny hanefa ny tambin'ny famelan'Andriamanitra ny helokao ianao. Ny fomba tokana hahazoanao an'io dia amin'ny alalan'ny finoana, fahasoavana ary famindram-pon'Andriamanitra ihany. Raha toa ianao ka te-hanaiky an'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy anao sy homen'Andriamanitra famelan-keloka dia ity misy vavaka azonao atao. Ny fanaovana ity vavaka ity na vavaka hafa tsy hahavoavonjy anao. Ny finoana an'i Jesosy Kristy ihany no ahazoana famelan-keloka. Ity vavaka ity dia fomba iray fotsiny entinao manambara amin'Andriamanitra ny finoanao Azy sy entinao misaotra Azy noho ny famelan-keloka omeny anao. "Andriamanitra ô, fantatro fa nanota taminao aho ary mendrika ny ho saziana. Nefa i Jesosy Kristy nanefa ny sazy mendrika ahy mba ho voavela ny heloko amin'ny alalan'ny finoako Azy. Apetrako aminao ny fitokiako ho famonjena ahy. Misaotra Anao noho ny fitahianao sy ny famindram-ponao mahagaga! Amena!"

Moa ve ianao naka fanapahan-kevitra ho an'i Kristy noho izay novakianao teto? 

Satria raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao. Romana 10:9

Ireto dingana ireto ary no ataovy :

1. Makà antoka tsara fa azonao ny dikan'ny famonjena.

Milaza amintsika ny 1 Jaona 5:13 hoe “Izany no nosoratako aminareo, izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo”. Irin'Andriamanitra ny hahazoantsika ny dikan'ny famonjena. Irin'Andriamanitra ny hahazoantsika antoka ny fahafantarantsika marina fa voavonjy isika. Ndeha horesahantsika fohifohy ireo lohahevitra manan-danja momba ny famonjena:

(a) Samy efa nanota avokoa isika. Samy efa nahavita zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra daholo isika (Romana 3:23).

(b) Noho ny otantsika dia mendrika ny saziana sy sarahana amin'Andriamanitra mandrakizay isika (Romana 6:23).

(c) Maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy nanefa ny sazy tambin'ny otantsika (Romana 5:8; 2 Korintiana 5:21). Maty nisolo voina antsika i Jesosy, nanefa ilay sazy mendrika antsika. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia nanaporofo fa ny fahafatesan'i Jesosy dia ampy hanefana ny tambin'ny otantsika.

(d) Andriamanitra dia manome famelan-keloka sy famonjena ho an'ireo rehetra izay mametraka ny finoany amin'i Jesosy, matoky fa ny fahafatesany dia fanefana ny onitry ny otantsika (Jaona 3:16; Romana 5:1; Romana 8:1).

Izany no hafatry ny famonjena! Raha toa ianao ka efa nametraka ny finoanao amin'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy anao, dia voavonjy ianao! Voavela ny helokao rehetra ary Andriamanitra mampanantena fa tsy handao na hahafoy anao Izy (Romana 8:38-39; Matio 28:20). Tsarovy fa, ao amin'i Jesosy Kristy, ny famonjena anao dia azo antoka (Jaona 10:28-29). Raha toa ianao ka matoky an'i Jesosy irery ihany ho Mpamonjy anao, dia afaka mahazo antoka ianao fa hiaina mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra any an-danitra!

2. Mitadiava fiangonana tsara izay mampianatra Baiboly.

Aza diso fihevitra hoe izany fiangonana izany dia trano be iray. Ny fiangonana dia ny olona. Tena zava-dehibe ny firaisankinan'ny mpino an'i Jesosy Kristy. Izany dia iray amin'ireo tanjon'ny fiangonana voalohany. Koa izao ianao nametraka ny finoanao amin'i Jesosy Kristy, mamporisika anao mafy izahay mba hitady fiangonana mino ny Baiboly eny amin'ny faritra misy anao ary miresaha amin'ny mpitandrina. Ampahafantaro azy ny finoanao vaovao an'i Jesosy Kristy.

Ny tanjon'ny fiangonana faharoa dia ny fampianarana Baiboly. Azonao atao ny mianatra ny fomba fampiharana ny anatranatr'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny fianarana Baiboly no fanalahidy manokatra fiainana Kristianina feno fahombiazana sy mafy orina hiainanao. Hoy ny 2 Timoty 3:16-17 “Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra”.

Ny tanjon'ny fiangonana fahatelo dia ny fivavahana. Ny fivavahana dia fisaorana an'Andriamanitra noho izay nataony rehetra! Namonjy antsika Andriamanitra. Tia antsika Andriamanitra. Manome antsika izay ilaintsika Andriamanitra. Mitantana sy manoro-làlana antsika Andriamanitra. Ahoana no tsy hisaotra Azy isika? Andriamanitra dia masina, marina, be fitiavana, be indrafo, ary be fitahiana. Manambara ny Apokalypsy 4:11 “Hianao, Tomponay sy Andriamanitray, no miendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery; Fa Hianao no nahary ny zavatra rehetra, Ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy.”

3. Manokàna fotoana isan'andro hifantohanao amin'Andriamanitra.

Tena zava-dehibe ho antsika ny maka fotoana isan'andro hifantohana amin'Andriamanitra. "Fotoana mangina" no iantsoan'ny olona sasany izany. "Fanokanan-tena" hoy ny sasany, satria io dia fotoana iray anokanantsika tena ho an'Andriamanitra. Ny sasany misafidy ny manokana fotoana isa-maraina, ny sasany kosa misafidy ny isa-kariva. Tsy maninona izay iantsoanao io fotoana io na izay ora anaovanao azy. Ny zava-dehibe dia ny fakanao fotoana matetika hiarahanao amin'Andriamanitra. Inona avy no mameno ny fotoana irahantsika amin'Andriamanitra?

(a) Vavaka. Ny vavaka dia firesahana tsotra amin'Andriamanitra. Resaho amin'Andriamanitra ireo ahiahinao sy ireo olana mianjady aminao. Angataho Andriamanitra mba hanome fahendrena sy toro-làlana anao. Angataho Andriamanitra mba hanome anao izay ilainao. Ambarao amin'Andriamanitra ny halehiben'ny fitiavanao Azy sy ny fankasitrahanao izay rehetra nataony ho anao. Izany rehetra izany no mandrafitra ny vavaka.

(b) Famakiana Baiboly. Fanampin'ny fampianarana Baiboly anao any am-piangonana, ny Sekoly Alahady, sy/na ny fianarana Baiboly, dia mila mamaky Baiboly ny tenanao manokana. Ny Baiboly dia mirakitra izay rehetra tsara ho fantatrao mba hiainanao fiainana Kristianina feno fahombiazana. Voarakitra ao ny toro-làlana avy amin'Andriamanitra momba ny fomba fakana fanapahan-kevitra hendry, ny fomba ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fomba fitoriana teny amin'ny hafa, ary ny fomba fitomboana ara-panahy. Ny Baiboly dia Tenin'Andriamanitra amintsika. Ny Baiboly, amin'ny ankapobeny, dia boky mirakitra ny anatranatr'Andriamanitra momba ny tokony hiainantsika ny fiainantsika amin'ny fomba iray izay ankasitrahany sy mahafapo antsika.

4. Manorena fihavanana amin'ny olona izay afaka manampy anao eo amin'ny lafiny ara-panahy.

Milaza amintsika ny 1 Korintiana 15:33 hoe “Aza mety hofitahina ianareo; ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara". Ny Baiboly dia feno fampitandremana momba ny mety ho fianjadian'ny fitaoman'ny olona "ratsy" antsika. Ny fandaniana fotoana iarahana amin'ireo izay manao asa aman-draharaha feno fahotana dia hahatonga antsika ho voasariky ny fakam-panahy hanao ireo asa aman-draharaha ireo. Ny toetran'ny olona manodidina antsika dia "hamela tasy" amintsika. Izany no maha-zava-dehibe ny fifampikasohantsika amin'ny olona tia ny Tompo sy manolo-tena ho Azy.

Miezaha hahita namana iray na roa, avy ao amin'ny fiangonanao angamba, izay afaka hanampy anao sy hamporisika anao (Hebreo 3:13; 10:24). Angataho ireo namanao mba hiandraikitra ny fampahatsiahivana anao ny fanokananao fotoana mangina, ireo asa aman-draharahanao, ary ny dianao miaraka amin'Andriamanitra. Anontanio izy ireo sao mba afaka manao izany aminy koa ianao. Tsy midika izany hoe mila afoinao avokoa ireo namanao izay tsy mahalala an'i Jesosy Tompo ho Mpamonjy azy ireo. Tohizo ny fisakaizanareo ary tiavo izy ireo. Ampahafantaro azy ireo fotsiny fa nanova ny fiainanao Jesosy ary tsy afaka manao ireo zavatra rehetra fanaonao taloha ianao. Angataho Andriamanitra mba hanome anao fotoana hahafahanao mizara an'i Jesosy amin'ireo namanao.


 2 votes. Moyenne 4.50 sur 5.

Commentaires (30)

1. grace 29/08/2017

Halo semuanya
Damai sejahtera bagimu, aku adalah MRS GRACE MORGAN.
Saya seorang muslim
Ny fiaraha-
Ny loharanon-kevitra rehetra dia ny fisoratana anarana amin'ny teny hafa,
Jadi mohon kita bersumpah demi ALLAH,
Raha ny marina,
Jika Anda dia nanoratra tamin'ny banky ary nanoratra,
Tadiavo ny tenimiafinao hanova ny tenanao Anda,
Raha te hahafantatra ireo lahatsoratra hafa ianao, dia afaka manoratra izay tiany hatao.
Nametrahan-dRamatoa Maureen tao amin'ny Maureenwiwik@gmail.com,
Manomboka amin'ny 1 ora hariva ny Rupiah amin'ny 48 ora.
Ny lehibe indrindra amin'ny sembana dia 1-5%.
Ho an'ny mpampiasa Twitter dia mametraka ny lisitry ny lahatsary !!
Manorata mailaka an-tserasera amin'ny mailaka
Dalam waktu 48 jam.
Ny vola miditra dia mividy EUR 2000-900000 sy Payment Term
(1-30 taonina) ho an'ny mpividy.
Hubungi: Gracemorganloancompany@gmail.com na BMM = D8E91A28

2. ALBAKER (site web) 15/09/2017

ANDRO VOALOHANY NY OLONA AMIN'I IPOH MALAYSIA

NY FIANGONANA NY FIANGONANA NY FIANGONANA I FAMINANIANA IZY IZY IZY. ANDRIAMANITRA MAHATSIARO AN'ANDRIAMANITRA ANDRIAMANITRA ANJARA JOSE LUIS LOAN.
,
I Abdullah no anarako Nidina avy any an-tanànan'i Ipoh i Malezia nitady ara-dalàna nandritra ny dimy volana lasa, hividy trano
Ny zava-drehetra izay azoko dia sakaizamihamehy izay nahatonga ahy hatoky azy ireo ary amin'ny farany
tamin'ny andro, naka ny volako ry zareo nefa tsy nanome na inona na inona ho setr izany
Very ny fanantenako, very hevitra aho ary diso fanantenana, tsy te hiditra amin'ny orinasam-bola Internet aho, noho izany dia nandeha nitaky vola avy amin'ny
namana, nambarako taminy ny zava-drehetra ary nilaza fa afaka manampy ahy, izany
Fantany ny orinasa iray izay afaka manampy ahy amin'ny karam-bola rehetra
Nila ahy tamin'ny 2% ndray ambany, dia nahazo fotsiny izy
bola avy aminy, izy no nitarika ahy amin'ny fomba fangatahana famindram-bola, nataoko
Tahaka izay nolazainy ahy, dia nampihariko tamin'izy ireo tamin'ny mailaka: (albakerloanfirm@gmail.com) tsy nino aho fa nanandrana aho
Ny mahagaga ahy indrindra dia nahazo ny trosa tao anatin'ny 24 ora, tsy mino aho,
Sambatra aho ary manankarena indray ary misaotra an'Andriamanitra aho fa izany karama izany
Ny orinasa tahaka izao dia mbola misy eto amin'ity aterineto ity,
Azafady, manoro hevitra ny olona rehetra fa mila trosa
(albakerloanfirm@gmail.com) dia tsy mahomby na oviana na oviana, ary
dia hiova tahaka ny nataoko ny fiainanao. Azonao atao ny mifandray (albakerloanfirm@gmail.com) androany ary azonao atao ny mividy azy ireo, Andriamanitra dia mitahy ny ara-bola nataon'i Albaker noho ny fanoloran-tena azy marina.
Ataovy azo antoka fa mifandray amin'ny orinasa Albaker ianao noho ny trosanao satria mahazo ny loka azafady avy amin'ity orinasa ity nefa tsy misy fiatrehana

3. Mr Josh Hawley 06/10/2017

Salama,
Izaho no Mesia Josh Hawley, mpampindram-bola manokana iray izay manome trosa fanararaotana fiainana ho an'ny olona, fikambanana, fikambanana, sns amin'ny 2% tahan'ny zanabola raha tsy misy fiantohana .... Mila vola avy hatrany ve ianao handoa ny trosanao na Mila trosa hanatsarana ny orinasa ve ianao? Nolavin'ny banky sy ny andrim-panjakana hafa ianao? Mila fividianana fanamafisana na fananana antoka ve ianao? Ny zava-mampahory anao dia efa tapitra satria eto izahay mba hametraka ny olana ara-bola rehetra anananareo amin'ny lasa.
Mifandraisa aminay amin'ny mailaka amin'ny (Joshhawleyloanfirm@gmail.com) ho an'ny antsipiriany bebe kokoa.

Momba!

4. Mr Josh Hawley 06/10/2017

Bonjour,
Je suis M. Josh Hawley, un prêteur de prêt personnel qui offre un prêt de possibilités de vie à des particuliers, des institutions, des organisations, etc. juste à un taux d'intérêt de 2% sans garantie ... Avez-vous besoin d'un prêt immédiat pour rembourser votre dette ou avez-vous besoin d'un prêt pour améliorer votre entreprise? Vous avez été rejeté par les banques et autres institutions financières? Avez-vous besoin d'un prêt de consolidation ou d'une hypothèque? Toutes vos inquiétudes sont terminées parce que nous sommes ici pour que tous vos problèmes financiers soient une chose du passé.
Contactez-nous par courrier électronique (Joshhawleyloanfirm@gmail.com) pour plus de détails ..

Cordialement!

5. Ardan Clooney 16/10/2017

[b]We offer fresh cut bank instrument for lease, such as BG, SBLC, MTN, Bank Bonds, Bank Draft, T strips and others. Leased Instruments can be obtained at minimal expense to the borrower compared to other banking options. This offer is opened to both individuals and corporate bodies.

DESCRIPTION OF INSTRUMENTS

1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600
2. Currency : USD/EURO
3. Age of Issue: Fresh Cut
4. Term: One year and One day
5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value)
6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2
7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties
8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c
9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760
10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103
11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier

Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request

Name: Ardan Clooney
Email:brandfinance33@gmail.com

6. margi 06/12/2017

Izaho no Ramatoa Margi Ben, orinasan-tsolika tsy miankina iray izay manome fanampiana ireo olona salantsalany izay mila fanampiana ara-bola. Tena ilainao maika hividy ny trosanao na hampitombo ny orinasa ianao? Raha nolavin'ny banky sy ny andrim-panjakana hafa ianao? Raha mila fampindramam-bolam-bola ianao na fitanam-bola? Ity no fahafahana hitondra ny olana ara-bola anao amin'ny endy.you manana fananana ratsy na mila vola mba hampiasa vola amin'ny orinasa hividy amin'ny 2% ny tahan'ny zanabola, ny fepetra ara-bola takian'ny tsirairay bola, hampindrana vola. Tsy maintsy ampahafantariko anao fa tena azo itokisana izahay ary mety ho vonona hanome voninahitra ny mpandray tombony. Mifandraisa aminay anio amin'ny alàlan'ny e-mail ao amin'ny (mrsmargibenloancompany@gmail.com)

7. fred 18/12/2017

We can help facilitate the financial service bank instrument SBLC /BG, We remain the best financial consulting company with years of experience in the international and local finance market.

We have become the hallmark of excellent service in this industry with trusted and genuine FCA registered SBLC Providers who have truly succeeded in creating significant value for all clients and brokers involved in leasing or purchasing sblc .

We issue from Top rated world Banks and also work with brokers and agents with 100% healthy commissions paid on every deal.

Leasing SBLC : 4% +2%

Purchasing SBLC : 32% +2%

DESCRIPTION OF INSTRUMENTS:

1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC)

2. Total Face Value : Please inform us

3. Issuing Bank: HSBC, Barclays London or Deutsche Bank Frankfurt or any Top 25 WEB

4. Age: One Year, One Day

5. Leasing / Selling SBLC / BG

6. Delivery: SWIFT MT799/MT760.

7. Payment: MT-103.

8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.

All relevant business information will be provided upon request and we are ready to forward to you the DOA/CONTRACT of work once you inform us if you will be Leasing or Purchasing.

Best Regards

NAME;Fred Stones
E MAIL;premiumfinanceserviceltd@gmail.com .skype:fredforrealasurance403

8. Muhammed Emir Harun 09/01/2018

[b]
We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs.

We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c

DESCRIPTION OF INSTRUMENTS

1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600

2. Currency : USD/EURO

3. Age of Issue: Fresh Cut

4. Term: One year and One day

5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value)

6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2

7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties

8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c

9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760

10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103

11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier

Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request.

Name: Muhammed Emir Harun

Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com

9. Wenzel Ronald Joseph (site web) 13/01/2018

TOKONY HATAO VE? AT 3% TSY AZO AMPIASAINA EMAILY. Mariho ny valiny rehetra dia tokony ho kopia ary alefaso amin'ity mailaka ity wenzelronaldjoseph@gmail.com wenzelronaldjoseph@gmail.com Full name .......... Bilaoty ilaina: .......... Loan Duration:. ......... taona: .......... Firenena .......... Fibodoana .......... Laharam-pahefana ..... ..... Wenzel Ronald Joseph

10. Jamesolsen Terrazas 19/01/2018

Thanks for your mail, the project DOA Agreement will be signed by both parties, buyer moves first and send back so provider can countersign before presenting to issuing bank for swift process.

The issuing bank is HSBC BANK UK and the Provider details will be presented on filling the DOA once buyers signs and send back.

The Form Irrevocable Corporate Refund Undertaking will be signed by the Provider and Notary officer to legally bind both parties together and ensure no party fails in its duty and obligations.

As Intermediary and mandate to the buyer, you are entitled to 1.5% Open and mandate to buyer which i am is entitled to 0.5% closed.

We ensure brokers are 100% paid and healthy commission are paid fro every transaction.

Please find the Attached DOA to be signed.

Regards
Management

11. albaker (site web) 15/02/2018

Tena nalahelo ahy ny vadiko raha vao niditra tao amin'ny mpitsara ara-bola izahay ka nananatra ny fangatahanay ho nanao bankirompitra, dia tsy nanana vola firy izahay fa nandefasana ny zanakay vavy ho any amin'ny oniversite izay tsy azonay aloa. Manara-maso ny fampindramam-bola hividianana vola (orinasa mpanao fampindramam-bola), izay nanampy ny olona tahaka anay, mahazo fiovàna fiantohana. Ny orinasam-pifandraisanay tsirairay dia naniry ny volany teo aloha teo amin'ny $ 1,000 ka hatramin'ny $ 2,000 izay tsy ho vitantsika. Satria nieritreritra izahay fa tsy manana fanantenana ny hisafidy ny hivarotra na hamoy ny tranonareo amin'ny fanakatonana azy. Avy eo aho dia nahita gazety iray tao an-toerana ary ny fonony dia Loan Bonding Corporation. Ireo dingana telo lehibe; 1. Manolotra fampiharana elektronika ianao. E-mail: albakerloanfirm@gmail.com 2. Mametraha fomba tsara hamantarana ny maha-olom-pirenena anao ny karatra maha-olom-pirenena na ny fahazoan-dàlana mitondra fiara sy ny kaonty amin'ny banky. 3. Ny trosa dia arotsaka, ankatoavina ary alefa. Nihena ny tantara lava, nanampy tamin'ny fidiram-bola izy ireo tamin'ny 4% ary novana tamin'ny fanavaozana. Nomeny ihany koa ny zanany vavy mba hanomezana antoka ny mpianatra mba hamenoana ny karamako feno. Niara-niasa tamin'ny fampindramana an'i Lasson izahay, izay nampitandrina anay momba ny fivoaran'izao tontolo izao. Izy no nanao ny taratasy rehetra, antso an-telefaona, sns. Nanao izany daholo izy rehetra ary nahazo trosa izay ekentsika. Rehefa manaiky ny fepetran'ny fampindramam-bola aho ary nanolotra ny antsipirian'ny bankiko, dia nandoa ny vidiny sarobidy ho an'ireo tolotra ireo aho. Tsy ho azontsika ho tsotra sy azo ekena izany raha tsy tamin'ny alalan'ny dingan-dàlany tamin'ny fahalalantsika. Tsy manam-potoana hisaotra anao aho, Misaotra anao! Tsy afaka nanontany ekipa tsara kokoa aho. Miakatra ny vidin-tsolika. Ny tsara indrindra ho anao, mifindra trano Raha misy olana toy ny anay, midira amin'ny orinasa mpitrandraka trosa. Afaka miasa izy ireo. Ankasitrahan'i Timoty sy i Maria natao ny 16 Febroary 2018 tao Columbus, GA

12. Maria Hernandez (site web) 27/02/2018

Veloma amin'ny rehetra mamaky ity,

Tsy nino mihitsy aho fa marina izany hatramin'izao fotoana izao, nahazo mari-pandaharam-bola 15.000.00 euro avy amin'i Maria Hernandez aho tamin'ny 3% ny tahan'ny zanabola. Ho an'ny fampindramam-bola haingana sy azo antoka dia mifandray amin'ity génie ity, ramatoa ny teniny. Izy no namonjy ny zanako vavy ary ankehitriny izy no manome azy betsaka araka izay nampanantenako azy fa hamela ny vahoakan'i Brezila sy izao tontolo izao hahalala ny asa soa ataony.

Azafady zarao izany eo anivon'ireo namana izay mila fanampiana ara-bola ny olona iray. Mifandraisa amin'i Maria Hernandez LOAN COMPANY amin'ny: anitabrenceloanfunds.usa@gmail.com

Misaotra
Shargne Whitten

13. Keat Cheng 06/03/2018

We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe.
we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable.
DESCRIPTION OF INSTRUMENTS:
1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A)
2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro
3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 .
4. Age: One Year, One Day
5. Leasing Price: 4+ 1%
6. Sale Price: 32+2%
7. Delivery by SWIFT .
8. Payment: MT103-23
9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.
If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument.
Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service.
Name : Keat Cheng
E-mail : keatcheng2@gmail.com
Skype id :keatcheng2@gmail.com

14. Lenny Kaminsky 29/03/2018

Mila filaminana manokana / orinasa haingana ve ianao? Amin'ny 2% ny tahan'ny zanabola, ny vola latsaky ny 2,000.00 ka hatramin'ny 500.000.000.000 isa amin'ny vola amin'ny USD, EURO, POUNDS? Raha eny, Miangavy anao hahazoan-doka bebe kokoa amin'ny alàlan'ny mailaka etsy ambany i David Peterson.
Email: davidpetersonloanfirm1@outlook.com

15. Mr John Paul Nowacki 02/04/2018

We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication,construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers.

We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable. below is our instrument description.

The procedure is very simple; the instrument will be reserved on Euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of MT760.

DESCRIPTION OF INSTRUMENTS:

1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A)
2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD).
3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt.
4. Age: One Year, One Month
5. Purchasing Price: 32% of Face Value plus 2% commission fees to brokers.
6. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers.
7. Delivery: Bank to Bank swift.
8. Payment: MT-103 or MT760
9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.

We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct.

Email: mrjohnpaulnowacki@gmail.com

Skype: Johnpaulnowacki

Regards,

Mr John Paul Nowacki

16. Martin Steffens 12/04/2018

Dear Sir/Ma

We have direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which arespecifically for lease. Our bank instrument can be engaged in PPP Trading, Discounting, Signature Project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, Construction of Dams,
Bridges , Real Estate and all kind of projects.

If you have need for corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or
business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN,
we fund 100% of the face value of the financial instrument.

DESCRIPTION OF INSTRUMENTS:
1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A)
2. Total Face Value: Eur 1 MIN and Eur 5B MAX (Five Billion USD).
3. Issuing Bank: HSBC, London or Deutsche Bank Frankfurt or any Top 25 WEB
4. Age: One Year, One Day
5. Leasing Fee: Based on the Face Value of BG/SBLC Plus (0.5% + X %) Commission.
1M ? 50M: 3.0% + (0.5% + X%) = 3.5% + X%
51M ? 100M: 2.5% + (0.5% + X%) = 3.0% + X%
101M ? 500M: 2.0% + (0.5% + X%) = 2.5% + X%
6. Delivery: Bank to Bank Swift MT799 and/or MT760
7. Payment: MT103

8. Hard Copy: By Bank Bonded Courier within 7 banking days after delivery of Swift.
Martin Steffens
Email: marts.capitalfinance@gmail.com
Skype: marts.capitalfinance@gmail.com

17. David Peterson 02/05/2018

Mila vola fampindramam-bola manokana, fampindramam-bola ataon'ny tena manokana, fampindramam-bola amin'ny trano fonenana, fampindramam-bola madinika, fampindramam-bola ho an'ny mpianatra, trosam-bola ho fanamafisana ny trosan'ny trosa, tsy misy antoka ny fampindramam-bola, tetikasam-bola ho an'ny tetikasa? Sa ve nolavina ny trosa amin'ny banky na ny fototra ara-bola noho ny antony isan-karazany? Ianao eo amin'ny toerana mety amin'ny olana ara-bola azonao atao! Loharanom-bola tsy miankina aho, manome vola vola Ny orinasa sy ny olon-tsotra manana tahan'ny zanabola 2%. Mifandraisa aminay amin'ny mailaka amin'ny davidpetersonloanfirm1@outlook.com ary ho faly izahay hanampy anao.

18. charissa 01/06/2018

Tandremo! Hevitra !! Attention !!
Ny andro tsara ho an'ny isam-batan'olona rehetra dia fotoana iray niandrasanao.
Efa nomena alàlana tamin'ny orinasa mpanao hosoka imbetsaka ve ianao? Mila vola maika hividianana ny volanao ve ianao ?. Mila paosim-bola tsy azo antoka ve ianao? Mitady karam-barotra ve ianao? Bola manokana, trano fonenana, fampindramam-bola, fampindramam-bola ataon'ny mpianatra, fanofanana amin'ny fametrahana ny trosa, venture capital, sns. Nanokatra tahiry ara-bola ara-bola ho an'ny orinasa sy ny olona manana lanjany ambany sy mora azo 2%. Raha liana ianao handefa trosa maika? Azafady, mifandraisa aminay anio amin'ny alàlan'ny mailaka (charissaluther767@gmail.com) Via WhatsApp 00306997251819 ary mahazo ny saranao androany.
Misaotra anao noho ny fahatakaranao sy ny fiaraha-miasa.

19. John royster 06/06/2018

Salama daholo,
Mila fanampiana ara-bola ve ianao?
Manome loka farafahakeliny $ 1,000.00 fara-fahakeliny izahay
$ 500,000,000.00 miaraka amin'ny faharetana mety amin'ny 1 hatramin'ny 30 taona
amin'ny 2% ny fihenam-bidy.
Mila trosa ara-barotra ve ianao?
Mila trosa manokana ve ianao?
Te-hividy fiara ve ianao?
Mila trosa findramina ve ianao?
Mila trosa handoavana ny trosanao ve ianao?
Mila vola be ianao hanombohana ny tolo-kevitry ny orinasa na
fanitarana? Very fanantenana ianao ary mihevitra ianao fa tsy misy lalana mivoaka ary
Mbola mitohy ny enta-mavesanao?
Aza misalasala manatona anay amin'ny raharaham-barotra.
Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM)

Tale mpanatanteraka (CEO)

20. David Thomas 20/06/2018

We are direct mandate to providers and facilitators of all types of Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease and Purchase. We engage in MTN, PPP programs, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments. In addition we have a
track record of 100% deliverance rate with the best workable procedures in the Financial Instruments industry. Our providers are very reliable and ready to transact.

We have an excellent relationship with top rated banks in both Europe and Asia, Stock brokers and financial institutions all over the world. Within a short and transparent transaction period we can provide the SBLC/BG for your Heavy/Light project funding.

We look forward to your cooperation as we establish a successful business relationship. Anticipating your inquiry

Email: tekstructuredfinanceltd@gmail.com
Skype: tekstructuredfinanceltd

Regards
David Thomas
TEK STRUCTURED FINANCE LTD
BROKERS ARE WELCOME

21. Robert Francis (site web) 17/08/2018

We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease/sales, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.
Regards,
Robert Francis,
Skype :robfrancis7
+447546769978
+447031956543
robertfrancis767@gmail.com

22. Dr Bansal (site web) 30/08/2018

FAMONJENA TAMIN'OLONA: Ity dia hampahafantarina ny vehivavy sy ny vehivavy izay vonona hivarotra ny voa mba hifandraisana mivantana amin'ny "Hospital of Kidney Transplantation" satria manana marary izay eto ho an'ny fanomezana an-tsika.
Mitady fomba ahafahana manolotra ny reninao amin'ny vola ianao noho ny olana ara-bola? Hanolotra $ 530.000 ho an'ny voa ianareo. Izaho dia dokotera Bansal, nephrologista iray ao amin'ny hopitaly madio sy ny hopitaly, ary ny hôpitaly dia miresaka momba ny fambolena sy ny fitsaboana, dia hita any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao toa an'i India, Aostralia, Nizeria, Emirà Arabo Mitambatra, US A ets. Tokony ho eo anelanelan'ny 18 ka hatramin'ny 55 taona ny mpanome am-bifotsy miaraka amin'ny vondrona A + ve, B + ve, ary O + ve. Raha liana, Alefaso amin'ny mailaka ny hopitaly: - (Nationalkidneyfoundation156) WhatsApp (+ 1-908-666-1264)
FANAMARIHANA: Azafady, ity dia mamela ny fiainan'ny hafa, noho izany dia manoro hevitra izahay fa manatona anay amin-kitsimpo izahay, tsy zaza izahay ... tsy azo atao ny mamily.

23. Dr Bansal (site web) 30/08/2018

FAMONJENA TAMIN'OLONA: Ity dia hampahafantarina ny vehivavy sy ny vehivavy izay vonona hivarotra ny voa mba hifandraisana mivantana amin'ny "Hospital of Kidney Transplantation" satria manana marary izay eto ho an'ny fanomezana an-tsika.
Mitady fomba ahafahana manolotra ny reninao amin'ny vola ianao noho ny olana ara-bola? Hanolotra $ 530.000 ho an'ny voa ianareo. Izaho dia dokotera Bansal, nephrologista iray ao amin'ny hopitaly madio sy ny hopitaly, ary ny hôpitaly dia miresaka momba ny fambolena sy ny fitsaboana, dia hita any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao toa an'i India, Aostralia, Nizeria, Emirà Arabo Mitambatra, US A ets. Tokony ho eo anelanelan'ny 18 ka hatramin'ny 55 taona ny mpanome am-bifotsy miaraka amin'ny vondrona A + ve, B + ve, ary O + ve. Raha liana, Alefaso amin'ny mailaka ny hopitaly: - (Nationalkidneyfoundation156) WhatsApp (+ 1-908-666-1264)
FANAMARIHANA: Azafady, ity dia mamela ny fiainan'ny hafa, noho izany dia manoro hevitra izahay fa manatona anay amin-kitsimpo izahay, tsy zaza izahay ... tsy azo atao ny mamily.

24. Carson Noah 11/09/2018

We are Providers of all types of BG and SBLC with the best workable procedures. Our BG/SBLC ranges from MT799, MT760,(Both

two way confirmation), MT103/23, MT103 (Both can be one way confirmation and two way confirmation) in USD and EUROS.

Issuing Bank ranges from Top world 25 banks with face value ranging from 1M EUROS/USD to 5B EUROS/USD

BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!
Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and cases to our attention and in complete confidence
we will work together for the benefits of all parties involve

For further details contact us with the below information Thank you.

Contact Person: Mr. Carson Noah
Email: centuryfinanceplc@gmail.com
Skype ID: centuryfinanceplc

25. Walsh Robert 13/09/2018

We are authorized Financial consulting firm that work directly with
A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

We provide BG, SBLC, LC, LOAN and lots more for clients all over the world.

We are equally ready to work with Brokers and financial
consultants/consulting firms in their respective countries.

Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

We hope to establsih a long term business relationship with you even after this first trial

Regards
WALSH SMITH, ROBERT
email : info.iqfinanceplc@gmail.com
skype: cpt_young1
Tel contact: +447031968934
+441213680106

26. kelvinloans 17/10/2018

FIVORIANA MIARO ANAO, MITADIAVANA TOKONY TOKONY HO TSY MAHASOA ANAO OLON'I KRISTY IANAO.
                  (Kelvinloans86@gmail.com)

  Mankasitraka an'io orinasa io ato amin'ity orinasa ity izahay Manome vola manokana
ary ny fampindramam-bola ataon'ny banky ho an'ny 2% fotsiny, dia manolotra ny Loan
$ 4,000 dolara ho $ 5.000.000 dolara,
  Raha mila trosa ho an'ny orinasa ianao na mandoa ny trosanao dia manorata amin'ny tenanao haingana araka izay tratra mba hanatsarana ny taratasy fangatahana fampiharana

MAHASOA ANKEHITRINY ETO MADAGASIKARA ny fangatahana fampiharana.

1. Anarana feno: ____________________
2. Telefono laharana: __________________
3. Firenena: ___________________
4. Firaisana: _____________________
5. Fibodoana: _______________________
6. Vola vola isam-bolana: ______________
7. Ny vola nindramina notakiana: ___________
8. Duration: __________________
9. Age: _______________________

Mifandraisa amin'ny birao amin'ny mailaka eto ambany Email: kelvinloans86@gmail.com
WhatsApp: +2348130283464

momba,
Kelvin Loans.

27. Walsh Robert 22/10/2018

We are authorized Financial consulting firm that work directly with
A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world.

We are equally ready to work with Brokers and financial
consultants/consulting firms in their respective countries.

Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial

Regards
WALSH SMITH, ROBERT
email : info.iqfinanceplc@gmail.com
skype: cpt_young1
Tel contact: +447031968934
Whatsapp: +447441393450
Registered No: 04374045

28. Kelvin Faiz 08/01/2020

If you are seeking a Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease or Purchase, we are the best financial institution to help you to secure verifiable and easily monetized BG, SBLC and other financial instruments. we are a group of experienced bankers, seasoned brokers with years of experience in the financial instrument industry. We deal directly with reliable Providers of BG, SBLC, MT109, MT799, MT760, Sale and Lease of Financial Instruments issued by Top rated global banks.

Our procedure is TIME SAVING and transparent. With us, you can secure any denomination of BG / SBLC from 10M to 10B (EURO / USD) in time for use in Heavy / Light project financing anywhere in the world.

Basically, we are here to help you move your business to the next level.

Anticipating your interests,
Email:aafinancialconsultantltd.uk@gmail.com
Skype:d65e4bb0261e5ece

29. Kelvin Faiz 09/01/2020

If you are seeking a Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease or Purchase, we are the best financial institution to help you to secure verifiable and easily monetized BG, SBLC and other financial instruments. we are a group of experienced bankers, seasoned brokers with years of experience in the financial instrument industry. We deal directly with reliable Providers of BG, SBLC, MT109, MT799, MT760, Sale and Lease of Financial Instruments issued by Top rated global banks.

Our procedure is TIME SAVING and transparent. With us, you can secure any denomination of BG / SBLC from 10M to 10B (EURO / USD) in time for use in Heavy / Light project financing anywhere in the world.

Basically, we are here to help you move your business to the next level.

Anticipating your interests,
Email:aafinancialconsultantltd.uk@gmail.com
Skype:d65e4bb0261e5ece

30. Blaine Lorcan 25/04/2020

We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds.

* FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%

* FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum.

Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.
Contact Name : Blaine Lorcan
Contact Email: blainelorcan@gmail.com
Skype:blainelorcan@gmail.com
WhatsApp: +1(501)420-4128

Voir plus de commentaires
Ajouter un commentaire
 

Date de dernière mise à jour : 13/02/2012

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site